Nieuwe onderscheiding MinDef – advies gevraagd

Voor militaire herinneringsmedailles bijv. naar aanleiding van een militaire missie.
RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Nieuwe onderscheiding MinDef – advies gevraagd

Berichtdoor RbP » 16 Feb 2014, 20:43

Alex schreef:Zelf denken de `politieveteranen`daar iets anders over. Op hun website http://www.politieveteranen.nl stellen ze dat `ongeveer 5% van al het personeel werkzaam bij de politie, onder de definitie veteraan valt.` Alhoewel ze ook erkennen dat eigenlijk alleen voormalige militairen formeel veteraan zijn. Ze spannen zich in om de formele definitie op te rekken en nemen bijv. ook al deel aan de landelijke veteranendag.
En m.i. terecht. Samen op missie, dan ook dezelfde rechtspositie, d.w.z. VVHO(uitzendtoelage), HVO en de veteranenstatus. Dezelfde lijn doortrekkend zou dit ook moeten gelden voor personeel van Buitenlandse Zaken dat steeds vaker deelneemt aan militaire missies i.h.k.v. de veelgeroemde 3D-benadering. Maar ik heb nog nooit van diplomaatveteranen gehoord :)


"De definitie van veteraan" is in dit geval de definitie die het PVP hanteert, niet de definitie in de veteranenwet.

De veteranenwet is echter specifiek opgesteld voor de militaire ambtenaar, omdat die als zodanig specifiek identificeerbaar is en (al) een hele specifieke rechtspositie heeft. De militaire ambtenaar kan bijvoorbeeld niet (straffeloos) weigeren om uitgezonden te worden, terwijl de uitzendingen van ambtenaren van de politie en andere (rijks) ambtenaren (naar mijn beste weten) per definitie vrijwillig zijn.

Overigens ben ik het er absoluut mee eens dat de definitie van "veteraan" zoals opgenomen in de veteranenwet te beperkt is opgesteld, zelfs indien beperkt tot (gewezen) militairen. In de (aangenomen) motie van Pechtold c.s. uit 2010 over de definitie van veteraan wordt, naast over actief dienenden, bijvoorbeeld nog gesproken over "op buitenlandse missie uitgezonden zijn geweest". Dit zou ook inzet bij humanitaire rampen (bijv. Tsunami) en inzet ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk (bijv. anti piraterij) zijn. Ook logisch als men bedenkt dat de ervaringen bij die missies ook een grote impact kunnen hebben. Met de uiteindelijke definitie in de Veteranenwet leidt dergelijke inzet echter niet tot de veteranenstatus, tenzij separaat door de minister aangewezen.

Uiteindelijk zou het echter zo moeten zijn dat de Regering een (na-zorg)verantwoordelijkheid heeft (en neemt) voor alle militairen en burgers die door de Nederlandse Regering zijn ingezet in bijzondere omstandigheden. Waar men naar mijn mening bij de toekenning van de HVO te ver doorschiet in het gelijktrekken van iedere uitzending van burger en militair, blijft men bij het bieden van (aan de definitie van veteraan gekoppelde) zorg duidelijk achter.

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
Spraakverwarring
Berichten: 856
Lid geworden op: 28 Dec 2010, 13:48

Re: Nieuwe onderscheiding MinDef – advies gevraagd

Berichtdoor Spraakverwarring » 23 Mei 2014, 09:03

Gisteren is de Veteranennota 2013-2014 naar de Tweede Kamer gestuurd (zie deze link voor de nota + bijlagen).

Over het toekennen van de veteranenstatus aan de militairen die bij de treinkapingen actief waren wordt niet met zoveel woorden in gegaan. Wel staat er in bijlage 1 van de nota nu een duidelijke limitatieve lijst van missies en inzetten waarvoor men de veteranenstatus ontvangt, de akties bij De Punt en Bovensmilde staan daar nu met name genoemd.

Over de veteranenstatus in zijn algemeenheid staat is volgende passage opgenomen:
De minister van Defensie (in Veteranennota 2013-2014) schreef:Ik bepaal aan welke missies de deelnemende militair de status van veteraan kan ontlenen. Deze missies worden opgenomen in een bij ministeriële regeling vast te stellen limitatieve opsomming. Dit zijn missies onder oorlogsomstandigheden of ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Ook aan ander militair optreden in internationaal verband kan de status van veteraan worden ontleend, na incidentele aanwijzing daartoe door mij. Het betreft militair optreden waarvan het om operationele redenen niet wenselijk is dat deze in de genoemde regelingen zijn opgenomen. In uitzonderlijke gevallen kan ik besluiten dat een militair ook na ander militair optreden, gelet op de duur van de operatie en het aan de orde zijnde geweldsspectrum, als veteraan moet worden aangemerkt.

Over het instellen van een "Medaille voor Binnenlands Optreden", waarover in het recente verleden wel eens gesproken is (laatstelijk nog in de veteranennota van vorig jaar), lees ik helemaal niets.

Ook wordt nog vermeld dat de Veteranenwet en het Veteranenbesluit waarschijnlijk vanaf 1 juli a.s. formeel van kracht worden.
NUNTIUS TRANSMITTENDUS - Regiment Verbindingstroepen

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2506
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Nieuwe onderscheiding MinDef – advies gevraagd

Berichtdoor Roel » 23 Mei 2014, 09:18

Het toekennen van de veteranenstatus aan militairen die bij de kaping waren heeft al plaats gevonden. Zowel mijn schoonvader als een oom van mijn partner zijn veteraan geworden hierdoor.
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA

Hbo
Berichten: 80
Lid geworden op: 24 Mei 2013, 13:33

Re: Nieuwe onderscheiding MinDef – advies gevraagd

Berichtdoor Hbo » 23 Mei 2014, 15:53

wat me verder opvalt in de limitatieve lijst van missies, is dat militairen die deelnemen aan VPD's ook de veteranenstatus krijgen. VPD's worden dus aangemerkt door de minister als een daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland niet-zijnde vredesmissie, waarvoor de veteranenstatus verworven wordt, echter ontbreekt hier een zichtbaar en tastbaar blijk van erkenning. Ik moet zeggen dat het huidige beleid er niet eenduidiger en overzichtelijker van wordt, maar dat kan aan mij liggen...

V.w.b. de melding in de veteranennota 2012-2013 m.b.t. de medaille voor binnenlands optreden, ik vind het toch wel bijzonder dat daarover niet meer gesproken wordt en dat dit schijnbaar gewoon van de agenda verdwenen is.

Gebruikersavatar
Spraakverwarring
Berichten: 856
Lid geworden op: 28 Dec 2010, 13:48

Re: Nieuwe onderscheiding MinDef – advies gevraagd

Berichtdoor Spraakverwarring » 25 Jun 2014, 18:43

Vandaag is het Veteranenbesluit in de Staatscourant gepubliceerd (zie deze link). Hierin is bepaald dat de Veteranenwet, en daarmee ook de wettelijke veteranenstatus, per 28 juni a.s. (veteranendag), formeel van kracht worden. Echter, in relatie tot het onderwerp wat we hier in dit forumtopic besproken hebben is er nu wel iets opmerkelijks aan de hand...

Het ontwerp veteranenbesluit (zie deze link) bevatte een tweetal onderdelen (artikel 1 lid 2 en 3) op basis waarvan de Minister van Defensie ook voor operaties die niet onder de Veteranenwet vielen, toch de veteranenstatus kon toekennen. Deze bepaling (het gehele "oude" artikel 1) is echter naar aanleiding van het advies van de Raad van State (zie deze link) geschrapt. De aanwijzing van de militairen die bij het beteugelen van de kapingen betrokken waren als veteraan was gebaseerd op die discretionaire bevoegdheid, die nu dus volgens mij niet formeel geregeld is. Ik vraag me af hoe men dit weer wil repareren.
NUNTIUS TRANSMITTENDUS - Regiment Verbindingstroepen

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2506
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Nieuwe onderscheiding MinDef – advies gevraagd

Berichtdoor Roel » 26 Jun 2014, 07:23

zeker als je na gaat dat deze miliairen de veteranenstatus al hebben gekregen!
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Nieuwe onderscheiding MinDef – advies gevraagd

Berichtdoor RbP » 26 Jun 2014, 20:32

Spraakverwarring schreef:Vandaag is het Veteranenbesluit in de Staatscourant gepubliceerd (zie deze link). Hierin is bepaald dat de Veteranenwet, en daarmee ook de wettelijke veteranenstatus, per 28 juni a.s. (veteranendag), formeel van kracht worden. Echter, in relatie tot het onderwerp wat we hier in dit forumtopic besproken hebben is er nu wel iets opmerkelijks aan de hand...

Het ontwerp veteranenbesluit (zie deze link) bevatte een tweetal onderdelen (artikel 1 lid 2 en 3) op basis waarvan de Minister van Defensie ook voor operaties die niet onder de Veteranenwet vielen, toch de veteranenstatus kon toekennen. Deze bepaling (het gehele "oude" artikel 1) is echter naar aanleiding van het advies van de Raad van State (zie deze link) geschrapt. De aanwijzing van de militairen die bij het beteugelen van de kapingen betrokken waren als veteraan was gebaseerd op die discretionaire bevoegdheid, die nu dus volgens mij niet formeel geregeld is. Ik vraag me af hoe men dit weer wil repareren.

Het besluit om de militairen die zijn ingezet bij de treinkapingen de veteranenstatus toe te kennen kan sowieso niet op basis van de Veteranwet, noch op basis van het Veteranenbesluit zijn genomen; immers beide treden pas in werking op 28 juni 2014. De minister kan pas vanaf dat moment gebruik maken van de bevoegheden die haar daarmee worden toegekend.

De betreffende toekenning van de veteranenstatus moet dus gebasseerd zijn op de "oude regelingen". Aangezien de Veteranenwet en het Veteranenbesluit in definitieve vorm ook geen mogelijkheid (meer) geven om voor de inzet bij de kapingen de veteranenstatus toe te kennen is dit wellicht juist ook de reden dat men de veteranenstatus vóór 28 juni 2014 heeft toegekend.

Interessant is overigens dat het ontbreken van de mogelijkheid om anderen dan diegenen genoemd in de definitie van veteraan de veteranenstatus toe te kennen de vraag opwerpt wat precies nu precies "oorlogsomstandigheden" zijn. De definitie van veteraan is volgens art.1, lid c. van de Veteranenwet immers:
"de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen."

Ter illustratie: De inzet van de Patriots in Turkije (Active Fence / Anatolian Protector) wordt niet uitgevoerd in het kader van de handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (géén artikel 100 operatie), maar in het kader van de verdedigingstaak. Dat voor de herinneringsmedaille de operatie gelijk gesteld is met een vredesoperatie doet daar niets aan af. Dat betreft in feite een heel ander onderwerp waaraan geen rechten kunnen worden ontleend m.b.t. de veteranenstatus. De vraag is of er bij die inzet sprake is van "oorlogsomstandigheden". Of moet er sprake zijn van een formeel besluit dat "de tijd van oorlog" op een bepaalde inzet van toepassing is (zoals bij OEF/SFTG). Of is het "genoeg" als er gevechtscontacten zijn geweest?

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
Alex
Berichten: 866
Lid geworden op: 09 Nov 2007, 17:37
Locatie: Noorwegen

Voor vier Defensie kerntaken slechts drie onderscheidingen

Berichtdoor Alex » 29 Sep 2014, 15:21

En nu is de belangenvereniging aan zet:
http://www.prodef.nl/opinie-voor-vier-d ... cheidingen
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister - Goethe

Gebruikersavatar
officier
Berichten: 486
Lid geworden op: 09 Apr 2010, 10:09

Re: Voor vier Defensie kerntaken slechts drie onderscheiding

Berichtdoor officier » 29 Sep 2014, 17:33

Alex schreef:En nu is de belangenvereniging aan zet:
http://www.prodef.nl/opinie-voor-vier-d ... cheidingen

Maximaal delen op social media!
"Weapons are an important factor in war, but not the decisive one; it is man and not materials that counts"

Gebruikersavatar
René
Berichten: 603
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Voor vier Defensie kerntaken slechts drie onderscheiding

Berichtdoor René » 29 Sep 2014, 22:05

Alex schreef:En nu is de belangenvereniging aan zet:
http://www.prodef.nl/opinie-voor-vier-d ... cheidingen


Kijkend op de website van deze belangenvereniging (voluit: beroeps- & belangenvereniging GOV|MHB - Professionals voor Defensie) blijkt dat ze hier al eerder aandacht hebben besteed:

http://www.prodef.nl/OPINIE-Herinneringsmedaille-voor-rechtshandhaving
http://www.prodef.nl/opinie-reactie-op-herinneringsmedaille-voor-rechtshandhaving
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)


Terug naar “Militaire Herinneringsmedailles”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast